Churches Together in Thailand

St Georges Anglican Church, Pattaya church has generously offered to host a page on behalf of Churches Together in Thailand.

Churches Together in Thailand is the online ecumenical instrument supporting and encouraging churches from a wide range of traditions to work together in unity.

Our vision is to create the space in which fruitful collaboration and mutual understanding can grow, so that we as churches work more closely together in our great task of sharing in God’s mission and making the gospel of Christ known in our nation.

Our strapline is: One in Christ Jesus, engaged in God’s mission, empowered by the Spirit.

คริสตจักรร่วมกันในประเทศไทยเป็นเครื่องดนตรีสากลออนไลน์ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสตจักรจากหลากหลายประเพณีทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างพื้นที่ที่จะเกิดการทำงานร่วมกันที่เกิดผลและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อให้เราในฐานะคริสตจักรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราในการแบ่งปันในพันธกิจของพระผู้เป็นเจ้าและทำให้พระกิตติคุณของ พระคริสต์เป็นที่รู้จักในประเทศของเรา สายใยของเราคือ: หนึ่งเดียวในพระเยซูคริสต์ที่มีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเจ้าได้รับพลังจากพระวิญญาณ With prayers and best wishes+

Four Groups, One Mission – สี่กลุ่มหนึ่งภารกิจ

Churches Together in Pattaya

Churches Together in Pattaya is the ecumenical instrument supporting and encouraging churches from a wide range of traditions to work together in unity in this vibrant coastal town.

คริสตจักรร่วมกันในพัทยาเป็นเครื่องดนตรีสากลที่สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสตจักรจากหลากหลายประเพณีทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในเมืองชายฝั่งที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้